Privaatsuspoliitika

ACME Film UAB privaatsuspoliitika

25. mai 2018. aasta versioon

Üldsätted

Käesolevas dokumendis (edaspidi privaatsuspoliitika) sätestatakse põhimõtted, mille kohaselt ACME Film UAB (ettevõtte andmed on kantud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registrisse, registrinumber 110500599, kontoriaadress Raudondvario 131B, LT-47191, Kaunas, Leedu, e-posti aadress film@acmefilm.lt, tel +37037 333433 (edaspidi ettevõte) teie (kliendi) isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab.

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta kliendi isikuandmeid loata kasutamise eest.

Isikuandmete töötlemisel järgime määrust, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadust, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadust ja muid isikuandmete kaitset reguleerivaid otseselt kohaldatavaid õigusakte, samuti pädevate asutuste juhiseid ja soovitusi.

Privaatsuspoliitikas kasutatud mõisted

 

Isikuandmed – mis tahes teave, mis on otseselt või kaudselt seotud füüsilise isikuga (andmesubjektiga), kelle identiteet on teada või mida saab otseselt või kaudselt kindlaks määrata, kasutades asjakohaseid andmeid.

Klient – isik, kes tellib, ostab või kasutab meie teenuseid või kes on väljendanud kavatsust kasutada või kasutab mis tahes viisil ettevõtte teenuseid, kavatseb osta või ostab ettevõtte kaupu ja / või on muul viisil seotud ettevõtte pakutavate teenuste või  kaupadega.

Töötlemine – igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, taotluste esitamine, edastamine jne).

Sisselogimisandmed – internetiprotokolli (IP) aadress ja internetiteenuse pakkuja, mida kasutatakse seadme ühendamiseks internetti, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seaded, brauseri pistikprogrammi tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem ja platvorm, sisselogimise asukoht, märkide kodeering, unikaalne internetiaadress (URL) ning vaadatud tooted.

Määrus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 

Ettevõte järgib oma tegevuses järgmisi isikuandmete töötlemise aluspõhimõtteid:

isikuandmeid kogutakse kindlaks määratud ja õiguspärastel eesmärkidel; isikuandmeid töödeldakse täpselt ja õiglaselt; isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, st ainult järgmistel tingimustel: isikuandmete subjekt annab nõusoleku, näiteks reklaamiteabe saamiseks; sõlmitakse või täidetakse lepingut  ja üks pool on isikuandmete subjekt; ettevõte on kohustatud töötlema isikuandmeid õigusaktide kohaselt; isikuandmeid tuleb töödelda ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvides, kellele isikuandmeid pakutakse ning kus andmesubjekti huvid ei ole tähtsamad; isikuandmeid ajakohastatakse pidevalt; isikuandmeid säilitatakse mitte kauem, kui see on vajalik eesmärkidel, milleks andmeid töödeldakse; isikuandmeid töötlevad ainult töötajad, kellele on antud selleks õigus; kogu töödeldavate isikuandmetega seotud teave on konfidentsiaalne.

 

Kogutava teabe liigid

 

Sõltuvalt pakutavate kaupade / teenuste laadist võib ettevõte koguda järgmisi kliendiga seotud andmeid:

põhiteave kliendi kohta: nimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, isikut tõendava dokumendi (kui see on esitatud) koopia ja andmed, telefoninumber, e-posti aadress; teave kliendi poolt pakutavate / ostetud kaupade / teenuste kohta: teave valitud teenuste / teenuste ja nende kasutamise kestuse kohta, teave kaupade / teenuste kvaliteedi hindamise kohta, teave kauba tagastamise kohta, garantiiteenindus, jne. andmed kliendi maksejõuetuse riski hindamise kohta; teave kaupade / teenuste eest tehtud maksete kohta: kliendile esitatud arvete andmed, andmed kliendi või teiste isikute tehtud maksete kohta, teave võlgade haldamise kohta (sh andmete edastamise kohta kolmandatele isikutele); teave kliendi otseturundusega nõustumise kohta: teave kliendi nõusoleku / keeldumise kohta saada reklaamteavet (uudiseid, programmiettepanekuid, reklaame jne) , osaleda uuringutes, kasutada tema andmeid, edastada kliendi andmeid kolmandatele isikutele, samuti tema nõusolek maksejõuetuse riski hindamiseks; teabevahetus- ja klienditeenindusteave: andmed veebisaidi ja iseteeninduse veebisaitide sirvimise  kohta (kogutud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil); andmed telefonikõnede kohta äriühingu esindajatega, kirjavahetus äriühinguga (iseteeninduse, e-posti, rakenduste jms kaudu), kliendi päringud ja ettevõtte vastused käsitletud küsimustele; muud andmed: teave, mis on seotud auhinnavõitjate, uuringus osalejate, uudiskirja tellijatega.

 

Andmete töötlemise eesmärgid

 

Ettevõte kasutab kogutud andmeid, et pakkuda teile teenuseid / kaupu ja abi, saata teateid, pakkumisi ja teavet tutvustuste kohta, kaitsta oma õigusi ja huve, samuti kolmandate isikute huve ning täita kehtivaid õigusakte.

Teabe töötlemise eesmärgid:

lepingu sõlmimine (kaupade müümise / teenuste osutamise kohta), kvaliteedi tagamine, klienditeenindus ja teabe pakkumine; otseturundus ja üldteave uute toodete ja teenuste kohta (kui te ei keeldu selliste teadete vastuvõtmisest); raamatupidamine; õiguslikud kohustused, nagu võlgade haldamine ja sissenõudmine; ettevõtte veebisaidi haldamine ja täiustamine, tagades, et see on turvaline ja teie seadme sisu edastatakse kõige tõhusamal viisil; õigusaktidega sätestatud õiguslike kohustuste täitmine; muud eesmärgid, mille puhul ettevõttel on õigus teie isikuandmeid teie nõusolekul töödelda, kui andmete töötlemine on vajalik ettevõtte õigustatud huvide kaitsmiseks või kui ettevõte on kohustatud andmeid töötlema asjaomaste õigusaktide kohaselt. Me võime töödelda isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui meil on andmesubjekti nõusolek või õigus töödelda andmeid õigustatud huvide alusel.

 

Andmete kogumise meetodid

 

Me kasutame teie kohta teabe kogumisel järgmisi meetodeid:

kui esitate ise ettevõttele teavet (nt täites ettevõtte taotlusi, lepinguid ja / või muid dokumente (sh meie partnerite kaudu), meie veebisaidil elektrooniliselt, e-posti teel, telefoni teel, otseülekandes videovestluste ajal ja muid sidevahendeid kasutades); kui saame teie andmed kolmandatelt isikutelt, kellega me koostööd teeme (nt partnerid, riigiasutused jne).

 

Andmete töötlemise kestus

Ettevõte töötleb isikuandmeid ainult selle aja jooksul, mis on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja rakendamiseks, võttes arvesse pakutavate kaupade / teenuste laadi ja kliendiga sõlmitud lepinguid, välja arvatud juhul, kui kohaldatavate määrustega on isikuandmete säilitamiseks sätestatud või lubatud ja nõutav pikem tähtaeg (nt kohustuslikud tähtajad dokumentide säilitamiseks, aegumistähtaeg jne).

Andmete edastamine

 

Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks võib ettevõte edastada teie andmed järgmistele adressaatidele:

andmetöötlejad, kes osutavad teenuseid ja töötlevad teie andmeid ettevõtte nimel, huvides ja juhendite järgi (nt IT-teenuse pakkujad, audiitorid, konsultandid jt). Andmetöötlejad töötlevad teie isikuandmeid ainult selgelt määratletud juhiste kohaselt ja kohustuvad tagama ettevõttelt saadud isikuandmete töötlemisel asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi kaitsemeetmeid, konfidentsiaalsust ja turvameetmeid, mida täpsemalt käsitletakse andmetöötluslepingutes, mis on sõlmitud ettevõtte ja selle alltöövõtjate vahel; võlgade ja võlgnike andmebaasi haldamisega tegelevad üksused. Andmeid esitatakse üksnes õigusaktides lubatud ulatuses ja tingimustel; Üksused, kellel on õigus saada teavet vastavalt õiguslikele nõuetele (nt kohtud, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused jne), ainult ulatuses, mis on vajalik kohaldatavate õigusaktide nõuetekohaseks rakendamiseks; ACME kontserni ettevõtted, kui see on vajalik teenuste nõuetekohase osutamise tagamiseks; Teised kolmandad isikud muudel õiguspärastel põhjustel või teie nõusolekul, mida võidakse hankida iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Andmetöötlejad, kellele ettevõte edastab Teie isikuandmeid, võivad olla asutatud väljaspool Leedu Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Andmeid edastatakse sellistele töötlejatele ainult siis, kui see on õigusaktidega lubatud ja alles pärast kõigi vajalike meetmete võtmist, et tagada teie privaatsuse kaitse.

Millised on teie õigused?

 

Kliendil on järgmised õigused:

võtta meiega ühendust ja arutada ettevõtte isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi; saada ettevõttelt kinnitust selle kohta, kas tema isikuandmeid töödeldakse ja kui selliseid isikuandmeid töödeldakse, on tal õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega ja nendega seotud teabega; endale saada tema esitatud isikuandmed, mida töödeldakse tema nõusolekul või lepingu täitmise alusel, kirjalikult või ühiselt kasutataval elektroonilisel kujul ning võimaluse korral nõuda selliste andmete edastamist teisele teenusepakkujale; nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on ebatäpsed või täiendada puudulikke andmeid; nõuda temaga seotud ja tema nõusolekul töödeldud tema kui ettevõtte kliendi isikuandmete kustutamist, kui klient loobub oma vastavast nõusolekust. Seda õigust ei kohaldata, kui taotletavaid kustutatavaid isikuandmeid töödeldakse ka muul õiguslikul alusel, nagu töötlemine, mis on vajalik lepingu täitmiseks või kohaldatava õiguse kohase kohustuse täitmiseks; nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks aja jooksul, mis võimaldab ettevõttel analüüsida, kas kliendil on õigus nõuda ja kas tema isikuandmed on praktiliselt võimalik kustutada; vaidlustada kliendi isikuandmete töötlemine ettevõtte või kolmandate isikute õigustatud huvides, kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvidel, ka juhul, kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; mis hõlmab profiilide koostamist sellisel määral, mis on seotud nende eesmärkidega; vaidlustada üksnes automatiseeritud töötlemisel põhinev otsus, sealhulgas profiilide koostamise suhtes, kui selline otsus tekitab õiguslikke tagajärgi või mõjutab oluliselt ka klienti. Seda õigust ei kohaldata, kui selline otsus on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, see on kohaldatavate õigusaktidega lubatud või põhineb kliendi selgesõnalisel nõusolekul; tühistada oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Klient kasutab oma õigusi, esitades konkreetse taotluse käesolevas privaatsuspoliitikas toodud kontaktandmeid kasutades. Klientide õiguste teostamisega seotud teave antakse tasuta. Kliendilt tema õiguste rakendamisega seotud taotluse saamise järel annab ettevõtet kliendile teavet võetud meetmete kohta, või põhjused, miks ta ei ole võtnud meetmeid hiljemalt ühe kuu jooksul pärast sellise taotluse saamist.

Vajadusel võib taotletud teabe esitamise tähtaega pikendada veel kahe kuu võrra, sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust. Kui klient esitab oma taotluse elektroonilisel teel, esitatakse ka teave elektrooniliselt.

Ettevõte võib keelduda kliendi õiguste rakendamisega seotud taotluse saamisel tegutsemisest või nõuda mõistlikku tasu, kui taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane, samuti muudel regulatiivdokumentides sätestatud juhtudel.

Kui klient usub, et tema isikuandmeid töödeldakse rikkudes tema õigusi ja õigustatud huve, mis on vastavuses kohaldatavatele õigusaktidega, on kliendil õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus riigi Andmekaitse Inspektsioonile.

Privaatsuspoliitika uuendamine

Seda privaatsuspoliitikat võib vajadusel uuendada - privaatsuspoliitika varasemad versioonid on salvestatud arhiivis, kus saate neile juurde pääseda, ja privaatsuspoliitika muutmise korral avaldatakse teave www.acmefilm.ee

Kontaktandmed

Palun võtke meiega ühendust küsimuste, soovide või kommentaaridega, mis puudutavad ettevõtte privaatsuspoliitikat või andmete töötlemist e-posti teel film@acmefilm.lt või saates posti teel ülaltoodud ettevõtte aadressile.

Muu teave

Ettevõtte veebisait ja tooted võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele. Kolmandate osapoolte veebisaitide suhtes kehtivad nende privaatsuseeskirjad. Kui külastate neid veebisaite, siis kehtivad nende vastavad eeskirjad.